Ecuadorian

President Correa attended Puyo to the celebration of Ecuadorian Amazon Day

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr